Všeobecné podmínky a pravidla účasti ve výzvě a hře o ceny 28DENNÍ VÝZVY PRO HUBNUTÍ – SOUTĚŽ „PŘED/PO”

1. Všeobecně

Přijetím těchto všeobecných podmínek uzavíráte se společností Sensilab závaznou právní dohodu, jejíž ustanovení jsou uvedena níže.

Vyhlašovatelem výzvy a hry o ceny 28DENNÍ VÝZVY PRO HUBNUTÍ – SOUTĚŽ „PŘED/PO” (dále jen výzva) je: Sensilab d. o. o. se sídlem na adrese Verovškova 55a, 1000 Lublaň, Slovinsko (dále jen "Sensilab").

Podmínky a pokyny pro účast jsou v plném znění zveřejněny na webové stránce: https://www.slimjoy.cz.

Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti s výzvou jsou uvedeny na webové stránce https://www.slimjoy.cz/privacy-challenge28 a obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Sensilab jsou uvedeny na webové stránce https://www.slimjoy.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Výzva a výhra ve hře jsou aktivní od 1. ledna 2022 do 31. března 2022, 23:59 hodin. Včetně, na webové stránce: https://www.slimjoy.cz/terms-conditions-challenge28.

 

2. Definice pojmů

2.1. Účast na výzvě  

Výzvy, v rámci které organizátor sbírá a zpracovává údaje o hubnutí, se mohou účastnit fyzické osoby, které mají zájem zapojit se do výzvy, souhlasí s podmínkami a vyplní zveřejněný formulář.

Fyzické osoby mladší 18 let se mohou výzvy účastnit pouze na základě písemného souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Výzvy a hry o ceny se nemohou účastnit zaměstnanci společnosti Sensilab. o. o., jejich blízcí rodinní příslušníci, uživatelé rodinných bonusů společnosti Sensilab ani nikdo jiný, kdo je spojen s organizací této výzvy a soutěže o ceny.

 

2.2 Účast ve hře o ceny

Hry o ceny se mohou zúčastnit fyzické osoby, které:

  • se zaregistrují na stránce https://www.slimjoy.cz/challenge28-signup.

  • vyplní požadované údaje,

  • souhlasí s podmínkami účasti ve hře o ceny a na konci výzvy uvedené v bodě 2.1,

  • pošlou fotografii, na které je viditelný nápis „PŘED”, označující čas před začátkem hubnutí,

  • v období od 20. 12. 2021 do 31. 1. 2022 zakoupili jeden nebo více produktů na hubnutí, za předpokladu, že produkty byly plně zaplaceny, a dále za předpokladu, že kupující neuplatnil své právo na odstoupení od smlouvy,

  • nahrají fotografii s nápisem „PO”, na které je vyznačena doba po zhubnutí, za podmínek uvedených v bodě 2.1. Zasílání fotografií „Před” a „Po” je možné do 31. března 2022 do 23:59 hodin.

  • fotografie mohou být ve formátu .jpg nebo .png a jejich velikost nesmí přesáhnout 2 MB na jednotlivou fotografii.

Každý jednotlivec se může zúčastnit jen jednou. Po odeslání fotografie obdrží účastník potvrzující e-mail na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci.

K neúplným přihláškám nebude přihlíženo.

Každý, kdo splní podmínky uvedené v bodě 2.2, se bude moci zúčastnit hry o cenu 25 000 Kč.

Mezi všemi účastníky z celé Evropy bude vylosována jedna (1) cena ve výši 25 000 Kč.

 

3. Používání a zveřejňování fotografického materiálu, osobních příběhů a jiných osobních údajů účastníků

Účastí ve hře o ceny účastníci souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení, bydliště (ne celá adresa), veškerý fotografický materiál, který zaslali společnosti Sensilab, a osobní příběhy (svědectví) mohou být zveřejněny na webových stránkách společnosti Sensilab a jiných vlastních komunikačních kanálech společnosti Sensilab, a tím zpřístupněny komukoli.

Společnost Sensilab si vyhrazuje právo odstranit ze svého serveru všechny fotografie, které považuje za urážlivé, diskriminační, zlomyslné, neslušné, nenávistné, výhrůžné, vulgární, podněcující k nenávisti, násilí a projevům rasové, etnické, náboženské nebo rodové nesnášenlivosti, symbol totalitní režimy nebo jsou jinak považovány za rozrušující a/nebo nevhodné ke zveřejnění, a to podle plného uvážení promotéra Sensilab.

Fotografie vyjadřují názory a stanoviska účastníků výzvy a hry o ceny, nikoli společnosti Sensilab.

 

4. Výběr vítěze

Ze všech registrovaných účastníků, kteří se účastní za podmínek uvedených v bodě 2.2, společnost Sensilab d. o. o. vylosuje výherce 4. dubna 2022 ve svém sídle v Lublani, a to prostřednictvím 3-členné komise.

Výherce bude zveřejněn na webové stránce https://www.slimjoy.cz/challenge28-signup nejpozději do 12. dubna 2022.

Výherce bude o výhře a způsobu jejího převzetí informován e-mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci, do 8 dnů od vylosování. Pokud účastník v této lhůtě neodpoví, vzdává se nároku na výhru. Pokud si první výherce nevyzvedne výhru ve stanovené lhůtě (8 dní), komise se do 8 dnů setká znovu a zopakuje losování podle bodu 4. Tento proces se může opakovat, dokud nebude možné předat cenu výherci, který si ji včas vyzvedne.

 

5. Výherní fond

Cenu ve výši 25 000 Kč věnuje společnost Sensilab d. o. o., Verovškova ulice 55A, 1000 Lublaň, Slovinsko. Z důvodu výše výhry je nutné zaúčtovat DPH. Pokud je bydliště výherce v zemi, kde euro není oficiální měnou, výhra bude výherci vyplacena v místní měně vypočtené podle oficiálního směnného kurzu Evropské centrální banky v den slosování o ceny. V takovém případě se mohou pravidla o DPH lišit od výše uvedeného ustanovení tohoto bodu 5.

 

6. Povinnosti účastníků hry o ceny

Společnost Sensilab si vyhrazuje právo zadržet výhru, pokud:

  • vzniknou pochybnosti o pravosti údajů a férovosti účasti

  • se zjistí, že účastník nepostupoval v souladu s těmito všeobecnými podmínkami

  • výherce neposkytne správné osobní údaje a/nebo nelze-li mu sdělit výsledek.

Účastníci, kteří nesplní podmínky, budou vyřazeni před slosováním cen.

 

7. Stížnosti a reklamace

Veškeré stížnosti a reklamace řeší organizátor. Stížnosti a reklamace mohou účastníci zasílat na adresu info@slimjoy.cz. Opodstatněné reklamace budou vyřešeny v zákonem stanovených lhůtách a účastník bude o výsledku informován.

Pro všechny spory, které vzniknou v souvislosti s výzvou, je příslušný soud v Lublani, Slovinská republika, a použijí se zákony Slovinské republiky (bez kolizních ustanovení).

8. Změny ve hře o ceny

Společnost Sensilab má právo kdykoli změnit nebo upravit tyto podmínky z důvodů technického nebo obchodního charakteru nebo z důvodů na straně veřejnosti.

Společnost Sensilab bude účastníky vhodným způsobem a na vhodném místě informovat o jakékoli změně těchto podmínek. V případě změny pravidel mohou účastníci odstoupit od účasti na hře o ceny nesplněním podmínek účasti na hře o ceny.

 

9. Závěrečná ustanovení

Společnost Sensilab nezodpovídá za případné škody způsobené technickými problémy s poskytovateli internetu, problémy s internetovým připojením nebo jinými technickými problémy, jako jsou, mimo jiné, technické problémy během slosování výher.

Účastníci mohou získat pomoc a podporu během celé výzvy na adrese: info@slimjoy.cz

Jakékoli otázky, které mohou vzniknout v souvislosti s výběrem a příslušnými pravidly a nejsou upraveny těmito podmínkami, zodpoví nebo vyloží výbor organizátora.

Rozhodnutí výboru týkající se jakýchkoli otázek týkajících se výběru a příslušných pravidel jsou konečná, platná pro všechny účastníky a nelze je napadnout.

 

Pravidla výběru jsou k dispozici na webové stránke https://www.slimjoy.cz/terms-conditions-challenge28 po celou dobu trvání výzvy. 

 

Lublaň, 17. prosince 2021